Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia
WARSAW WIND MUSIC

(tekst jednolity uchwalony dnia 6 czerwca 2018 r.)

Stowarzyszenie o nazwie „STOWARZYSZENIE WARSAW WIND MUSIC” zwane dalej Stowarzyszenie, zrzesza osoby fizyczne działające na rzecz propagowania kultury muzycznej.

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą miasto Warszawa.

§3

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5

Nazwa i symbole Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.

§6

 1. Stowarzyszenie może używać pieczątki i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Wzór pieczątki oraz oznak Stowarzyszenia określają uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§7 

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków (zwyczajnych, wspierających, honorowych).
 2. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

ROZDZIAŁ 2
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§8 

Celami Stowarzyszenia są:

 1. propagowanie szeroko rozumianej kultury muzycznej;
 2. ukazywanie bogactwa muzyki polskiej oraz światowej spuścizny muzycznej;
 3. krzewienie współczesnej twórczości muzycznej;
 4. popularyzacja twórczości i rozwój amatorskich zespołów muzycznych;
 5. upowszechnianie muzyki w jej wielorakiej formie i funkcji społecznej;
 6. upowszechnianie kultury muzycznej w kraju i poza jego granicami;

§9 

 1. Cele stowarzyszenia są realizowane poprzez:
  1. sprzyjanie dobrowolnemu zrzeszaniu się członków zespołów wokalnych, instrumentalnych i tanecznych;
  2. współpracę z organizacjami i instytucjami zaangażowanymi w działalność muzyczno – artystyczną oraz kulturalno – oświatową i rekreacyjną, a w szczególności:
   1. z właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej,
   2. z placówkami i instytucjami oświatowymi, wychowawczymi, kulturalnymi, artystycznymi i rekreacyjno – sportowymi,
   3. ze stowarzyszeniami i związkami o profilu działalności kulturalno – oświatowej,
   4. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej, jak również z właściwymi terenowymi organami administracji państwowej podległymi tym ministerstwom;
  3. koordynowanie działalności członków Stowarzyszenia w celu realizacji zadań statutowych;
  4. inicjowanie i prowadzenie działalności w zakresie wydawnictw nutowych służących zespołom instrumentalnym;
  5. wspieranie prac badawczych w zakresie historii i osiągnięć amatorskiego ruchu muzycznego;
  6. organizowanie imprez kulturalnych, przeglądów i festiwali z udziałem amatorskich i profesjonalnych zespołów muzycznych i tanecznych na szczeblu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
  7. współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi podmiotami o podobnej działalności statutowej;
  8. tworzenie i gromadzenie odrębnych funduszy pomocy zespołom instrumentalno – wokalnym i tanecznym;
  9. prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych odrębnymi przepisami, służącej realizacji celów statutowych, a w szczególności poprzez:
   1. organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno – sportowych,
   2. organizowanie imprez o charakterze masowym takich jak festyny, pikniki i biesiady,
   3. organizowanie wycieczek i wczasów wypoczynkowych oraz imprez o charakterze rekreacyjnym i turystycznym,
   4. świadczenie usług w zakresie edukacji muzycznej,
   5. świadczenie wszelkiego rodzaju usług muzycznych,
   6. świadczenie usług reklamowych,
   7. świadczenie usług w zakresie realizacji nagłośnienia imprez oraz realizacji nagrań;
  10. pozyskiwanie sponsorów i ofiarodawców.
 2. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, z której to zysk w całości przeznaczony zostanie na działalność statutową.
 3. W obszarze celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. zwyczajnych;
 2. wspierających;
 3. honorowych;

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, obywatel polski i obcy, niezależnie od miejsca swojego stałego zamieszkania, która:
  1. zaakceptuje postanowienia Statutu Stowarzyszenia,
  2. złoży pisemną deklarację,
  3. zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.
 2. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
 3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje prawo zaskarżenia jej do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§12

Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia;
 2. korzystania z urządzeń i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia;
 3. zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
 4. udziału w zebraniach, seminariach, szkoleniach, warsztatach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 5. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

§13

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia;
 3. regularnego opłacania składki członkowskiej;
 4. dbania o dobro i rozwój Stowarzyszenia oraz poszanowania i zabezpieczenia jego mienia;
 5. aktywnego uczestniczenia w pracach organów statutowych, do których został wybrany.

§13a

 1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne jak i prawne, jednostki organizacyjne, którym odrębne przepisy przyznają osobowość prawną, w tym cudzoziemcy mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, które przyjmują cele Stowarzyszenia i przyczyniają się do ich realizacji za pośrednictwem Stowarzyszenia bądź we współpracy z nim, udzielając Stowarzyszeniu pomocy materialnej, organizacyjnej lub innej.
 2. Status członka wspierającego nabywa się po złożeniu wniosku oraz pisemnej deklaracji o pomocy finansowej lub rzeczowej na rzecz Stowarzyszenia, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów.
 3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków wspierających Stowarzyszenia przysługuje prawo zaskarżenia jej do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 4. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 5. Członkowie wspierający mają prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
 6. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego ani głosu stanowiącego.
 7. Członek wspierający zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  2. dbania o dobro i rozwój Stowarzyszenia oraz poszanowania i zabezpieczenia jego mienia;

§13b

 1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub jego idei.
 2. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.
 3. Członek honorowy mają prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
 4. Członek honorowy ma prawo do:
  1. korzystania z urządzeń i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia;
  2. zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  3. udziału w zebraniach, seminariach, szkoleniach, warsztatach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  4. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 5. Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego ani głosu stanowiącego.
 6. Członek honorowy zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  2. dbania o dobro i rozwój Stowarzyszenia oraz poszanowania i zabezpieczenia jego mienia;

§14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
 1. pisemnej rezygnacji członka;
 2. skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą dwunastomiesięcznych składek członkowskich, pomimo pisemnego upomnienia. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia;
 3. wykluczenia na skutek prawomocnego wyroku sądu powszechnego, skazującego na karę dodatkową utraty praw publicznych;
 4. wykluczenia na skutek działania na szkodę stowarzyszenia, w wyniku uchwały Walnego Zebrania
 5. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną;
 6. pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania.

§15

Ponowne przyjęcie osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania, po ustaniu przyczyny, która spowodowała utratę członkostwa.

ROZDZIAŁ 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§17

 1. Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej wybierani są przez walne zebranie członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania. Walne zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§19

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek, co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie zmian statutu;
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną organizacją;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
 10. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§22

 1. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z pięciu osób: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz, Członek Zarządu.
 3. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków w drodze jawnego głosowania.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§23

Do kompetencji Zarządu należy:
 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§24

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego podczas Walnego Zebrania Członków.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi;
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności;
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§26

 1. Uchwały Zarządu obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia.
 2. Członek Stowarzyszenia może zaskarżyć do Walnego Zebrania Członków każdą uchwałę Zarządu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub Statutu.
 3. Powództwo o uchylenie uchwały Zarządu powinno być wniesione w ciągu 6 tygodni od dnia ustalenia uchwały.
 4. Jeżeli ustawa lub Statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy biegnie od dnia tego zawiadomienia.
 5. Przepisy ust. 2, 3 i 4 mają zastosowanie do wykluczonego lub wykreślonego członka, w przypadku zaskarżenia przez niego uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu. Prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia przysługuje wyłącznie członkowi, którego uchwała dotyczy.
 6. Orzeczenie Walnego Zebrania Członków uchylające uchwałę Zarządu ma moc prawną względem wszystkich członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§27

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie;
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu;
  3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty;
  4. działalność odpłatna pożytku publicznego.
 2. Wszelkie środki pieniężne powinny być przechowywane na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu wraz z jednym Członkiem Zarządu.

ROZDZIAŁ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w obecności, co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.

§30

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§31

Powyższy statut został uchwalony przez założycieli STOWARZYSZENIA WARSAW WIND MUSIC oraz sygnowany przez Komitet założycielski w dniu 13.11.2017 roku.


Zarząd Stowarzyszenia Warsaw Wind Music